Bir kadının aklına gebe olabileceği olasılığı nasıl gelir? Gebe kalmayı çok isteyen, ya da bundan çok korkan kadınlar olağandışı her duyguyu gebeliğe yorabilirler. Bunu hiç dü­şünmeyen ve gebelikleri süresince çok az ra­hatsızlık çeken kadınlar ise, ancak çok ileri dönemlerde gebe kaldıklarının farkına va­rırlar. Aşağıda sözü edilen belirtilerden biri ya da birkaçı görüldüğü zaman gebelik olası­lığı düşünülmelidir.

Âdetin sekmesi (amenore) Âdet sekmesi birçok nedenden ileri gelirse de, akla ilk ge­lecek olasılıklardan biri gebeliktir. Bazen de âdet tamamen kesilmez, biraz gecikebilir ve uzun sürmeyen hafif bir kan kaybı görülebi­lir. Birçok kadında ilk âdet kesilmesinde çok az miktarda ya da damla damla bir kanama görülür ve bazen birkaç hafta sürüp giden bu durumu son derece normal bir gebelik izle­yebilir. Genellikle, düzensiz ya da seyrek âdet gören kadınlar, başka belirtilerin de ol­maması durumunda, âdetten kesildiklerini farkedinceye kadar birkaç ay geçebilir.

Bulantı Kusma ve mide bozukluğu gebe ka­dınların yaklaşık yüzde seksenini etkiler. Bu gibi şikâyetler genellikle sabahları daha şid­detli olduğundan bu belirti “sabah bulantısı” adıyla bilinir. Ancak, günün her saatinde, ya da yalnız akşamları baş gösteren ya da ye­mek kokularıyla şiddetlenen bulantı durum­ları da görülebilir. Bulantı genellikle âdet kesilmesini izleyen on gün içinde başlar, ama âdet günlerinden önce başladığı da olur.

Göğüslerdeki değişiklikler Özellikle ilk gebelikte göğüslerde acıma, şişkinlik ve ay­rıca karıncalanma ya da kaşıntı hissedilebi- lir. Göğüs uçları ve çevrelerindeki halka (areol) sekiz hafta içinde koyu bir renk alır. Areollarda sivilcemsi kabarcıklar (Montgmery tüberkülleri) belirir ve bu kabarcıklar­dan çıkan kan damarları belirginleşir. On ikinci haftadan sonra göğüs ucu sıkıldığı za­man az miktarda, su gibi, sarımsı bir sıvı sızar.

Ağırlık duygusu Bu belirtileri, karnın aşağı bölümünde ya da pelviste, âdetin yaklaştığı duygusunu andıran, belirsiz, aşağıya doğru çekilircesine bir ağrı ya da ağırlık duygusu­dur. Bu duygu gebeliğin üçüpcü ayına kadar sürebilir, ama düşük olasılığına işaret etmez.

Ruhsal durumlar Gebeliğin ilk dönemle­rinde, kadının ruhsal durumunda nedeni açıklanamayan birtakım değişimler baş gös­terir. Depresyon, huzursuzluk, dalgınlık ve sinirlilik nöbetleri oldukça sık görülür. Gebe kadının sürekli gözleri dolar ve en ufak ak­silikler onda bir umutsuzluk duygusu yara­tır.

İdrar sıklığı Rahmin idrar torbası üzerinde­ki basıncı dolayısıyla idrar boşaltma gerek­sinmesi sıklaşır ve bütün geceyi genellikle hiç uyanmadan geçiren bir kadın gecede iki üç kere idrar yapmak üzere yataktan kalk­mak zorunda kalır.

Halsizlik Tüketilen enerjiyle oransız bir halsizlik baş gösterebilir ve bazı kadınlar (eş­lerinin bu duruma sinirlenmesine rağmen) akşamları erken saatlerde oturdukları kol­tukta uyuklamaya başlarlar.

Ağızda yabancı tatlar ve iştah kaybı Çok

kere bazı kadınlar ağızlarında garip bir ma­densi tat duyarlar ve bazı besinleri yemek is­temezler. İştah kaybına özellikle bulantı ve kusma eşlik eder. Kahve ve alkol tiksinti uyandırabilir; bebek bekleyen bir kadının si­garayı bıraktığı, hatta başka birisi sigara ya­kınca odadan çıktığı bile görülebilir.

Aşerme Çilek ya da muz gibi bazı besinleri yeme arzusu genellikle gebeliğin ileri ayla­

rında belirebilir. Bazen bebek bekleyen ka­dın aşırı miktarda patates kızartması yer. Bu arada, kömür ve toprak yeme arzusu duyan kadınlar bile vardır.

gebelik belirtileri
gebelik belirtileri

Bunların yanı sıra, gebelik süresince belir­ginleşen başka belirtiler de ortaya çıkar. Bir iki aylık gebelikten sonra, plasentanın üret­tiği hormonlara karşı vücudun bir tepkisi olarak, vajenden grimsi-beyaz bir akıntı ge­lir. Üç aylık gebelikte karın büyümeye ve so­nucunda giyecekler dar gelmeye başlamıştır. Zaten topluca olan kadınlar bunun yalnız bir şişmanlama belirtisi olduğu yanılgısına düşe­bilirler; birçok kadında ise yanılgıya yer ver­meyen bir biçim değişimi görülür. İnce yapılı kadınlarda bile gebelik başkaları tarafından genellikle beşinci aya kadar fark edilmez. Hareket adı verilen hafif kıpırtılar ya da gaza benzer, hava kabarcığı hareketlerini andıran duygular ilk gebelikte beşinci ayda, sonraki gebeliklerde ise birkaç hafta daha erken his- sedilebilir.

Gebe olduğunu düşünen kadın doktora gitmelidir. Doktor bir gebelik testi ve mua­yene yoluyla durumu belirler.

 

Not: Gebeliğin belirlenmesinden sonra, ayrıntılı bir inceleme için doktorun sizi bir hastaneye göndermesi doğru olur.