Canlının Oluşumu

İnsan ömrü sınırlı olduğuna göre yeni kuşak­ların süregelmesi için bir mekanizma şarttır. Dolayısıyla birtakım hücreler yeni bireylerin var olması gibi önemli bir işlevle görevlenmiştir. Bunlara tohum (germ) ya da cinsiyet hücreleri adı verilir. Kadınlarda yumurta hücresi (ovum), erkeklerde ise tohum hüc­resi (sperm), bu tür hücrelerdir.

Anne-babanın rolü

Erkeğin üreme sürecindeki rolü gerekli, ama oldukça kısa sürelidir. Cinsel birleşme sırasında spermlerini kadının dölyoluna bo­şaltır. Oysa, bundan sonraki önemli gelişim­lerin hepsi kadın vücudunda gerçekleşir. Döllenme Fallop borularında olur ve bebek

yaklaşık dokuz ay sonra ayrı bir varlık ola­rak yaşama olanağını buluncaya kadar rah­min içinde beslenir. Bu sürenin sonunda anne doğum yapar. Bebeğin, dünyaya gel­dikten sonra aldığı ilk besin ana sütüdür.

Üreme Süreci

Vücuttaki her bir hücrenin içinde nukleus adı verilen bir çekirdek vardır. Bu çekirdek, genlerden oluşan ipliksi kromozomları içe­rir. Genler bir insanın tüm organlarını ve bi­reysel özelliklerini oluşturan şifrelendirilmiş kalıtsal emirlçr taşırlar. Toplam 23 çift kro­mozomun bir çifti cinsiyeti, geri kalan 22 çifti ise diğer kalıtsal özellikleri belirler. Her çifti oluşturan kromozomların birinin kökeni babanın spermi, ötekininki ise annenin oyu­mudur. Hücreler bölünme yoluyla çoğalır­larken, her bir kromozom çiftinden, benzeri bir çift kromozom oluşur.

Cinsiyet hücrelerinin oluşumu sırasında, kromozom çiftleri birbirlerine dolanarak, çoğalmadan önceki gen değiş tokuşunu ger­çekleştirirler. Kromozomlar arasındaki bu değiş tokuş , yeni kuşağı oluşturan bireyle­rin anne ya da babalarından biraz değişik özelliklere sahip olmalarını sağlayan meka­nizmalardan biridir. Ovum ve spermin oluş­tukları son hücre bölünmesi sırasındaysa, ar­tık benzer bir çift kromozom oluşmaz, yalnız bir ayrılma görülür. Dolayısıyla, cinsiyet hücrelerinde sadece 23 tek kromozom var­dır. Döllenmede sperm ve ovum çekirdekle­rinin birleşmesi üzerine kromozom sayısı ye­niden normal 23 çifte (46 kromozoma) ta­mamlanır.

gebe kalma

Gebe kalma

Döllenmiş olan ovum dört gün sonra rahme ulaştığı zaman, ovumun içindeki sürekli bölünme sonucunda katı bir hücre kümesi oluşur. Bebeği oluşturan hücrelerin kenarda küme halinde toplanmasını sağlayan bir sıvı birikir. Ovumun dış yüzeyi ise rahim çeperindeki plasentada yuvalanır.