Önce, ailenin büyükleri veya çocuğun ebeveyni, yavruları için güzel bir isim ararlar ve tesbit ederler. Çünkü, Şanlı Pey­gamberimiz, müslümanlara, çocuklarına güzel bir isim koyma­yı emir ve tavsiye buyurmuşlardır.

Güzel isim hangisidir? Güzel isim, çirkin imajlar vermeyen, küfür, şirk ve ahlâksızlık kokusu taşımayan, çocuğu örnek dav­ranışlara ve faziletlere sevk edici, hem kendinin, hem cemiyeti­nin sevebileceği bir addır. Şanlı Peygamberimizin adları, diğer peygamber adları, erkek ve kadın sahabi adları, İslâm’a hizmet­te ün yapmış kahramanların adları, kısaca faziletli erkek ve ka­dın adları, Kur’ân-ı Kerîm’de geçen bütün güzel motifler… gü­zel isimlerdir.

Çocuklara kâfir adları konmaz.

Yetişkinler unutmamalıdırlar ki, çocuklar ve gençler, şahsi­yetlerini kurarlarken, örnek insanlar ararlar. Psikoloji’de buna “kendini benzetme” (identification) mekanizması denir. Çocuk­lara öyle isimler verilmelidir ki, bu isimler, onlara iyi ve başarılı işler yapmada ve İslâm’a hizmette yol gösterici olsun.

Ebeveyn veya aile büyüğü, tesbit edilen ismi, bir merasim ile hem bebeğe ve hem cemiyete duyurur. Bu merasim şöyle ya­pılır: Ad koyacak kişi, bebeği kucağına alır, birlikte yüzlerini Kıble’ye döndürürler; bu esnada “ad koyacak kişi”, normal ses­le, bebeğin sağ kulağına “ezan” okur, sonra sol kulağına “kâ- met” okur. Bunu takiben, bebeğin ismi yüksek sesle duyurulur. Hayır dualar edilir. Ebeveyn, gönlünden kopan bir miktarı sa­daka eder.

İslâm’da kız olsun, erkek olsun, doğan her çocuk için, Al­lah’a hamd ve şükür etmek ve Şanlı Peygamber’in sünnetine uymak gerekir. Hangi evlâdları daha hayırlı olacağını, sadece Allah bilir.

Bugün, az da olsa, bazı cemiyetlerde, kız çocuklarının doğu­şu karşısında, bazı çirkin tavırlara rastlanabiliyorsa, bu, tamamı ile cehaletin mahsülüdür. Hele hele, İslâm cemiyetlerinde bu gi­bi tavırların asla yeri yoktur.

İslâmiyet, ister kız olsun, ister erkek olsun, bütün çocukları sevmeyi ve onlara adalet ile muamele etmeyi emreder.

çocuklara isim verme
çocuklara isim verme