Genler

Birçok anne ve baba doğacak çocuklarının nasıl olacağını kestirmeye çalışmaktan çok hoşlanırlar. Bebeğin kız mı, yoksa oğlan mı olacağı herhalde en çok sorulan sorudur. Bunu “Acaba kime benzeyecek?” sorusu izler.

Kalıtım

Genler, özellikleri kuşaktan kuşağa ileten “habercilerdir.” Boy, vücut yapısı, huy ve deri rengi, bir çocuğa anne ve babasından kalıtım yoluyla az ya da çok geçen özellik­lerden yalnız birkaçıdır. Binlerce gen tıpkı boncuklar gibi dizilerek bir kromozomu oluştururlar ve vücuttaki her bir hücrenin çe­kirdeğinde 23 çift kromozom vardır.

Şu halde, çocuğun gelişim biçimi, bazı özellikleri taşıyan genlerin, başka özellikleri taşıyan genlerden daha üstün olmalarına gö­re değişir. Bu süreç son derece karmaşıktır; örneğin, anne ve babanın her ikisinin de ma­vi gözlü olmaları, doğacak çocuğun gözleri­nin de mutlaka mavi olacağını göstermez.

Çoğu kez, sözgelimi zekâ gibi bir özellikte rol oynayan başlıca faktörün genler mi, yok­sa olumlu ortam koşulları mı olduğunu bil­mek olanaksızdır. Dolayısıyla, bir çocuğa anne ve babasındaki özellikler aynen geç­mez. Kişiler kendilerine özgü özelliklere sa­hip olmayı sürdürmektedirler.

Anne ya da babada bulunan bozukluklar da genlerle çocuklara geçebilir. Örneğin, hemofili yalnızca erkekleri etkiler, ama bu genleri anne de taşıyabilir.

Bozukluklar genlerin döllenme sırasında­ki birleşme düzeninden, ya da gebeliğin baş­lamasından önce ya da sonra vücut hücrele­rinin bölünme düzeninden ileri gelebilir. Down sendromu (mongolizm) genler yoluy­la geçebilir, ama döllenme sırasında ortaya çıkar. Bazen bir bozukluk yalnızca belli ko­şullar altında belirlenir: Örneğin, Favizm, kansızlık ve sarılığa yolaçan kalıtsal bir eği­limdir, ama etkilenen kişi bakla yediği ya da sülfamidler dahil bazı ilaçları aldığı takdirde ortaya çıkar.

İkiz oluşumu

Genler ayrıca bir batında doğan bebek sayı­sını da etkiler. Yumurtalıklardan iki ovum atılıp her ikisi de döllendiği zaman çift yumurta ikizleri (benzer ikizler) oluşur. Bir ka­dındaki bu birden fazla yumurta hücresi sal­ma eğilimi, annesinden ya da babasmdan ka­lıtım yoluyla geçer.

 

Öte yandan, tek-yumurta ikizleri (benzer- ikizler) ise nedeni bilinmeyen doğal bir olu­şumdur. Her kadında ve her doğumda, tek- yumurta ikizleri olasılığı söz konusudur. Döllenen ovum (tek bir yumurta hücresi) iki ayrı hücreye bölünür ve bunların her birin­den ayrı bir bebek oluşur. Dolayısıyla, aynı cinsiyette olmaları gereken bu iki bebek, aynı kökenden oluşmaları nedeniyle, tek- yumurta ikizlerinin bir özelliği olan fiziksel benzerlik gösterirler. Birden fazla sayıdaki diğer doğum olaylarında da aynı durum ge­çerlidir. Üçüzleri, dördüzleri, hatta daha çok sayıdaki doğumları ya genler etkiler, ya da bu olaylar kendiliğinden olur. Oysa, doğur­ganlığı arttırıcı birtakım ilaçlar durumu büs­bütün karmaşıklaştırmıştır. Bu ilaçlar yu­murtalıklarda uyarıcı bir etki gösterdikleri- den, birden fazla ovumun yumurtalıktan atılmasına yol açabilmektedirler. Örneğin, beşizlere, hâlâ ender rastlanmakla birlikte vaka sayıları artmıştır. Yine de beşiz doğum­lar gazete başlıklarına konu olacak kadar seyrek görülmektedir.

 

bebeklerde cinsiyet
bebeklerde cinsiyet