Zigottan Bebeğe

Ayhali kanı ile temizlenen ve hâmileliğe ha­zır hale getirilen rahim, hayalimizin çok ötesin­de, mükemmel bir dünyadır. Yumurta yolunda, erkek hücre ile buluşan yumurta döllenerek rahime doğru hareket eder. Hareketi sırasında, ay­nı zamanda bölünerek çoğalmakta ve bir ağır­lık kazanmaktadır.

Rahime gelen döllenmiş yumurta (zigot), rahim iç zarına yapışarak hayatını devam etti­rir. Rahim duvarına yapıştığı yerde, halk arasın­da Eş denen Plasenta oluşmaya başlar. Plasen­

ta, bebeğe gereken tüm besinleri anne kanından alıp göbek kordonu yoluyla onun vücuduna ulaştıran hayat kaynağıdır…

İlk 8 haftada bebeğin bütün temel organ­ları tamamlanır. 8 haftadan sonra temel organ­ların ve tüm vücudun gelişmesi devam eder.

 

BİRİNCİ HAFTA: Döllenmeyi takip eden 30 sa­at sonra hücre bölünerek çoğalmaya başlar. Ya­vaş yavaş rahime doğru inerek rahim duvarına yerleşir.

İKİNCİ HAFTA: Bölünüp çoğalan hücrelerden bir kısmı Plasentayı ve ona bağlı göbek kordonunu meydana getirirler. Bir başka hücre gru­bu, koruyucu keseyi oluşturmak üzere faaliyete geçer.

ÜÇÜNCÜ HAFTA:  İki bölme halinde kalp, göz ve kulak taslakları ortaya çıkar. Boyu ancak 3 mm kadardır. “Aşerme” dedikleri bulantı ve kusmalar bu devrede ortaya çıkar.

DÖRDÜNCÜ HAFTA: Ağırlığı 0,4 grama bo­yu da 4 mm’ye ulaşmıştır. Baş, gövdeden seçil­meye başlar. Kol ve bacaklar tomurcuklanır. Dil gelişmesi bu dönemde başlar. Kalp, tam şeklini almamış olmakla beraber, atışları başlamıştır.

Başı, gövdesi ile 90 derecelik bir açı yapacak po­zisyonda durur.

BEŞİNCİ HAFTA: Kol ve bacaklar şekillenmeye kalp atışları hızlanmaya başlar. Omuzları orta­ya çıkar. Kulak kepçeleri, parmaklar tomurcuk­lanır. ‘

Burun, üstçene ve mide taslakları oluşma­ya başlar.

Anne karnındaki bebeği öldürmek (kürtaj) ci­nayettir

 

 

ALTINCI HAFTA: İskelet, kıkırdak halinde belli olmaya başlar. Sindirim, üreme, solunum organları hızla gelişirken; el parmaklarının be­şi de seçilmektedir şimdi. Burun ucu ve ayak par-

makları ancak tomurcuklanmaktadır. Beyin ve sinir imâlatı sürmektedir. Boyu 2 cm’ye ulaş­mıştır.

zigot gelişimi
zigot gelişimi

YEDİNCİ HAFTA: Üst ve alt çene ayırdedil- mektedir. Kulak kepçesi ortaya çıkmış, işitme sis­temi tamamlanmıştır. Mide, karaciğer ve böb­rekler çalışmaya başlamıştır. El parmakları ta­mamen ortaya çıkmış, ayak parmaklan gelişme­sine de/am etmektedir. Kan dolaşımının büyük bir bölümünü kalp devralmıştır. Boy 2,5 cm. ka­dardır.

SEKİZİNCİ HAFTA: Böbrekler seçilmeye, göz, kulak, burun ve ağız belli olmaya başlamıştır. Parmaklar iyice şekillenmiştir. Ağırlığı 2 gr.’a bo­yu da 3 cm’ye ulaşmıştır.

DOKUZUNCU HAFTA: Embriyo devrini ta­mamlayan bebek, fetus adını almıştır. Plasen­ta, görevi tamamen devralmış, gelişmesini ta­mamlamıştır. Bebeğin cinsiyeti dışandan belli ol­maktadır. Göz kapakları seçilmekte, gözler yan­lara bakmaktadır. Bebek, basit refleksler gös­termeye başlamıştır. Başta da belirttiğimiz gibi, bebek 9. haftanın başlarında bütün organları ta­mamlanmış ve cinsiyeti seçilebilir bir seviyeye ulaşmıştır. Bundan sonrası, gelişme ve olgunlaş­ma şeklinde devam edecektir. Bebeğin hareketleri anne tarafından 16. Hafta hissedilir.